Hlavní stránkaČinnostReferenceKontakt
 

Doplňující informace k prospektu

Na fotografiích je zachyceno vrtné zařízení MRS v činnosti. K zarážení sond se používá pneumatického beranu. Vzorek zeminy vniká do sondy délky 1m nebo 2m, takže po vytažení je vidět neporušený profil. Vrt se začíná nejčastěji Ø 89mm, s narůstající hloubkou vrtu je třeba uskakovat na menší průměry. Nepožadují-li se laboratorní zkoušky mechaniky zemin, stačí pro popis a zatřídění zeminy vrtání Ø 32mm. Vzorek zde nevniká do dutého válce, ale z boku do drážky. Tento průměr je vhodný pro vrtání soudržných zemin, při vrtání neulehlých navážek, kyprého písku nebo štěrku může dojít ke ztrátě jádra. U soupravy LMRS zaráží jádrovnici hydralické závaží o hmotnosti 10,30,50 a 63,5Kg - umožňuje tedy lehkou, střední, těžkou a supertěžkou dynamickou penetraci s výškou pádu 0,5m.

Obě soupravy jsou též využívány k atmogeochemickým zkouškám. Odsáváním půdního vzduchu lze snadno vymapovat rozsah znečištění. Provádíme též zonální atmo - odběr vzduchu z různých hloubek jedné sondy.

Odběry podzemní vody lze provádět z vrtů všech nabízených průměrů za pomoci pracovního pažení a vývěvy. Měření hladiny podzemní vody se provádí pomocí elektronického hladinoměru.
Vrty lze provést až na úroveň skalního podloží; hlíny, písky, jíly, eluvium skalního podloží provrtá souprava bez problémů, ve štěrcích závisí prostupnost na jejich ulehlosti a velikosti valounů. Betonový nebo asfaltový povrch předvrtáme sbíječkou až do mocnosti 0,4m. Hloubka běžných vrtů se pohybuje v rozmezí 3-8m, v příznivých podmínkách mohou být vrty hlubší.

Ventingové vrty vrtáme Ø 80mm a vystrojujeme silnostěnou pažnicí PE Ø 63mm s peforací při síle zářezů < 1mm. Obsyp provádíme jemným kačírkem, zabetonujeme zhlaví, podle požadavků zákazníka též opatříme plynotěsnou hlavicí se závitem 2''. Vrt opatřený touto výstrojí je vhodný též jako vrt monitorovací pro odebírání vzorků vody. Podrobnější informace Vám poskytneme na vyžádání.

Dynamická penetrace dle DIN je polní zkouška in situ, hojně využívaná při kontrole zhutnění násypů, stanovení průběhu skalního podloží, stanovení únosnosti základové půdy, volby hloubky založení, zahuštění sítě vrtů při neměnící se litologii atd. Soutyčí opatřené definovaným hrotem je zaráženo beranem o stanovené hmotnosti a výšce pádu. Měří se počet úderů potřebných na vniknutí soutyčí o 10cm.

  hmotnost beranu výška pádu průřezová plocha hrotu
Dynamická penetrace střední DPM 30kg 0,5m 15cm2
Dynamická penetrace těžká DPH 50kg 0,5m 15cm2

 

Hlavní oblasti použití

1.) Nárazové vrtání a dynamická penetrace je optimální metodou při inženýrsko-geologických průzkumech pro zakládání staveb a při jejich rekonstrukci. Pro svou mobilitu hraje nezastupitelnou úlohu při průzkumech v nepřístupných terénech, kde je příjezd velké vrtné techniky vyloučen.

2.) Při průzkumu v oblasti ochrany životního prostředí (rozsah znečištění, lokalizace starých zátěží) provádíme odběry zemin (půdního vzduchu a H2O) z určených hloubek a zajišťujeme okamžitý transport vzorků do Vámi určené laboratoře.